Sosyal Paylaşım :
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kar Dağıtım Politikası

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate alır. Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi, varsa geçmiş yıl zararları vb. karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabilir kar rakamı üzerinden, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınarak, dağıtım yapılabilir.

Kar dağıtımı nakit olabileceği gibi pay olarak da dağıtılabilir. Kar payı, kararın alındığı Genel Kurul’da karara bağlanması şartıyla eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde de ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulda ya da Genel Kurulun açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından sonradan belirlenebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Şirket kar payı avansı dağıtılması yönünde mevzuat çerçevesinde karar alabilir.

Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönünde bir teklif Genel Kurul’a sunulursa, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.

Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile dağıtılabilir karının en az %50 oranındaki tutarını nakit veya bedelsiz hisse olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda kar payından faydalanır.

Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulunun vereceği teklif, Genel Kurul onayına sunularak ortaklar tarafından asıl karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı esas olarak, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süredir ancak bununla beraber ilgili hesap döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih olarak da belirlenebilir.

Bilgilendirme Politikası

 • I. TGS’nin Bilgilendirme Politikası, şirketin geçmiş performansını ve gelecekle ilgili plan ve beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru ve yatırımcılara uygun formatlarda ve her kesim tarafından eşit zaman ve koşullarda ulaşılabilecek şekilde paylaşarak yatırımcılarla daima şeffaf iletişim kurmaya dayanmaktadır.

 • II. Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen “İçsel Bilgi” ve " Ticari Sır " özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsayacaktır.

 • III. Şirketin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

 • IV. Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanan mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuyu bilgilendirmek amacıyla Sermaye Piyasası'nın belirlediği tarihlerde iletilecektir. TGS yetkilileri Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına göre düzenlenen 12 aylık mali tabloların hazırlanmasının ardından gerektiği takdirde şirket merkezinde veya şirket merkezi dışında yerli ve/veya uluslararası yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenleyebilecektir.

 • V. Her rapor dönemini takiben ve raporların kamuoyuna açıklanmasından sonra yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir. vi. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara sunulacaktır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özetini ve mali tabloları içerecektir. Olağan Genel Kurulda sunulan şirketin faaliyet raporu Türkçe 'dir.

 • VI. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar. viii. İletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır.

Ücret Politikası

Bu politika, TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin (Şirket) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu ve etkin risk yönetimine katkı sağlayan Şirketin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içerir bir politikadır.

1. AMAÇ VE KAPSAM

TGS Dış Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Ücretlendirme Politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

Şirketin yönetim kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Ücretler, Şirketin mali durumu, genel ekonomik şartlar, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliği esas alınarak belirlenir ve enflasyon, genel ücret ve şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurularak artırılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı, Şirket faaliyetinin niteliği, alınan sorumluk ve risklilik düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir, enflasyon ve şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurularak artırılabilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına bağlı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işlerinin ifası için yapacağı giderler Şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Bu Politika, gereklilik olması durumunda Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Şirketin üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler Şirket bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.

4. YÜRÜRLÜK

Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer.

Etik Çalışma Kuralları

 • Çalışanlar, yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.

 • TGS çalışanları şirket değerini arttırmaya yönelik çalışırlar ve her yerde şirketi en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterirler.

 • TGS personeli, yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişiler olup, müşteri memnuniyetini devamlı sağlama bilincine sahiptirler. Görevleri esnasında şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır, içerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.

 • TGS personeli, şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.

 • Sektör gereği müşteri ilişkilerinin çok büyük öneme sahip olduğu ortamda TGS çalışanları müşteri ilişkilerine azami dikkati ve özeni gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler. Müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranır.

 • Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler ve etmeleri istenir. Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm şirket içi ve şirket dışı her tür iletişimde uygulanır.

 • Hazırlanan her türlü rapor, mali tablo ve kaydın, kendi uluslararası standartlarına uygun şekilde hazırlanması esastır.

 • Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.

 • Çalışanların güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlanmakta, çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında, eksiksiz ve de adil bir şekilde yerine getirilmesine özen gösterir.

 • Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlar şirket tarafından bilgilendirilmektedir, şirket içerisinde bu ilkelerin benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi de gözetilir. Kamuya sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yegane yatırımcı ilişkileri politikaları olarak benimsenmiştir.

 • Sektörün gelişmesi, ortaklık haklarının gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılmaktadır.

 • Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

Genel Kurul İç Yönergesi

Dolar : 4.5781 / 4.5863 Euro : 5.4043 / 5.4141 22.05.2018 - T.C. Merkez Bankası