Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİTGS Dış Ticaret A.Ş. (TGS) Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir. TGS olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.


İnternet sitemizde yer alan iletişim formunun tarafınızca doldurularak TGS’ye iletilmesi sonucunda siz ziyaretçilerimizin ad soyad, telefon ve elektronik posta adreslerinizi veri kayıt sisteminde saklamakta ve işlenmektedir.


Siz ziyaretçilerimizin iletişim formunu doldurmak suretiyle Şirketimiz açısından aleniyet kazandırdığı kimlik (ad – soyad) ve iletişim (telefon numarası ve elektronik posta adresi) verilerinizi;

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel verileriniz,

- kanunen zorunlu olması,
- hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- TGS’ye ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
- kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde TGS lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, çerçevesinde toplamakta, işlemektedir.


Siz ziyaretçilerimiz tarafından TGS ile paylaşılan veriler, yukarıda sayılan amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Verileriniz, yukarıdaki sayılanlar ile iletişim formunda yer alan talebinizin karşılanması amaçları ile sınırlı olarak ortaklarımıza, iş ortakları ve yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. Talebinizin karşılanması amacıyla kişisel verinizin yurtdışına aktarılmasının gerekmesi durumunda rızanızın alınabilmesini teminen tarafınızla ayrıca iletişime geçilecek olup rızanız olmaksızın verilerinizin yurt dışına aktarımı ya da pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon amaçlarıyla üçüncü kişilere devri ve aktarılması söz konusu değildir.


Kişisel verileriniz ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zamanaşımı süreleri hariç 10 yıl boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu sürenin sonunda kişisel verilerini re’sen imha edilecektir. Söz konusu süre içerisinde benzeri veya yeni bir talebinizin Şirketimize iletilmesi durumunda ilgili süre ek talebinizin iletilmesi ile yeniden başlayacaktır.


Siz ziyaretçilerimizin verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda TGS Dış Ticaret A.Ş. ISO 27001 Sertifikasına da sahip olup söz konusu sertifika kapsamında da bilgi güvenliği ve ilgili dokümantasyon gerekliliklerini yerine getirmektedir.


Kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Yasal düzenlemelerde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Düzeltme, silme ve imha etme taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi halinde aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nu doldurulmak suretiyle;

- Yazılı olarak teslim edilebilir,
- İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla genel müdürlük adresine gönderilebilir,
- Daha önce iletişim formunda Şirketimizle paylaşmış olduğunuz elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkkbasvuru@tgsas.com adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.


Söz konusu başvurunuza ilişkin olarak talep etmiş olduğunuz bilgilerin 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup talebinize verilecek yanıtın 10 sayfayı aşması durumunda ilave her sayfa için 1 lira ücret alınacaktır. Bilgi alma başvurunuzun USB, harici bellek, CD veya benzeri bir ortamda karşılanmasının talep edilmesi halinde ise ilgili saklama ortamının ücretinin tarafınızca karşılanması beklenmektedir.


  • 20 Yıllık Deneyim
  • 300+ İhracatçıya Hizmet
  • 5. Türkiye İhracat Sıralamasında