TR
Search
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kar Dağıtım Politikası Bilgilendirme Politikası
I.TGS’nin Bilgilendirme Politikası, şirketin geçmiş performansını ve gelecekle ilgili plan ve beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru ve yatırımcılara uygun formatlarda ve her kesim tarafından eşit zaman ve koşullarda ulaşılabilecek şekilde paylaşarak yatırımcılarla daima şeffaf iletişim kurmaya dayanmaktadır.
II.Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen “İçsel Bilgi” ve " Ticari Sır " özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsayacaktır.
III.Şirketin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.
IV.Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanan mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuyu bilgilendirmek amacıyla Sermaye Piyasası'nın belirlediği tarihlerde iletilecektir. TGS yetkilileri Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına göre düzenlenen 12 aylık mali tabloların hazırlanmasının ardından gerektiği takdirde şirket merkezinde veya şirket merkezi dışında yerli ve/veya uluslararası yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenleyebilecektir.
V.Her rapor dönemini takiben ve raporların kamuoyuna açıklanmasından sonra yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir. vi. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara sunulacaktır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özetini ve mali tabloları içerecektir. Olağan Genel Kurulda sunulan şirketin faaliyet raporu Türkçe 'dir.
VI.Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar. viii. İletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır.
Ücret Politikası
Bu politika, TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin (Şirket) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu ve etkin risk yönetimine katkı sağlayan Şirketin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içerir bir politikadır.
1. AMAÇ VE KAPSAM
TGS Dış Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Ücretlendirme Politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.
2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR
Şirketin yönetim kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.
Ücretler, Şirketin mali durumu, genel ekonomik şartlar, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliği esas alınarak belirlenir ve enflasyon, genel ücret ve şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurularak artırılabilir.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı, Şirket faaliyetinin niteliği, alınan sorumluk ve risklilik düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir, enflasyon ve şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurularak artırılabilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına bağlı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işlerinin ifası için yapacağı giderler Şirket tarafından karşılanabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanır.
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Şirketin ücretlendirme uygulamalarının bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Bu Politika, gereklilik olması durumunda Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
Şirketin üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler Şirket bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.
4. YÜRÜRLÜK
Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer.
Etik Çalışma Kuralları
Çalışanlar, yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.
TGS çalışanları şirket değerini arttırmaya yönelik çalışırlar ve her yerde şirketi en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterirler.
TGS personeli, yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişiler olup, müşteri memnuniyetini devamlı sağlama bilincine sahiptirler. Görevleri esnasında şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır, içerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
TGS personeli, şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.
Sektör gereği müşteri ilişkilerinin çok büyük öneme sahip olduğu ortamda TGS çalışanları müşteri ilişkilerine azami dikkati ve özeni gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler. Müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranır.
Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler ve etmeleri istenir. Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm şirket içi ve şirket dışı her tür iletişimde uygulanır.
Hazırlanan her türlü rapor, mali tablo ve kaydın, kendi uluslararası standartlarına uygun şekilde hazırlanması esastır.
Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.
Çalışanların güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlanmakta, çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında, eksiksiz ve de adil bir şekilde yerine getirilmesine özen gösterir.
Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlar şirket tarafından bilgilendirilmektedir, şirket içerisinde bu ilkelerin benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi de gözetilir. Kamuya sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yegane yatırımcı ilişkileri politikaları olarak benimsenmiştir.
Sektörün gelişmesi, ortaklık haklarının gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılmaktadır.
Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.
Genel Kurul İç Yönergesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası
TGS Dış Ticaret faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin ticari hizmete özel ve gizli bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.
Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu amaçla:
1.Kapsam dahilindeki tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,
2.Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı,
3.Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
4.İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
5.Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
6.Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,
7.Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
8.Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,
taahhüt eder.
Çalışan Yaşam Döngüsü
Çalışan İlişkileri
TGS olarak, her bir çalışanın kendine özgü niteliklerine uygun işi yapmasının çalışan memnuniyetini sağlamada önemli bir yeri olduğunu saptadık.
Bu kapsamda gelişim felsefemiz;
‘‘Çalışan olarak yaptıklarınız değerli, gelişiminiz ise çok değerli!’’
İzin Kullanım Prosedürü
• Çalışanlar, işe başladıktan bir yıl sonra izin hak ederler.
İzin kullanımlarınızda ‘‘izne çıkmadan önce’’ izlenecek yol;
• İzne çıkılacağı tarih ile ilgili Yöneticinizden onay alınız.
• İzin Talep Formunuzu doldurarak yöneticinize imzalatınız.
• İmzalı formun aslını izne çıkmadan önce İnsan Kıymetleri Birimi’ne teslim ediniz.
Disiplin Prosedürü
İşyerinde İş Kanunu’na, iş sözleşmesindeki maddelere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, TGS tarafından belirlenmiş ve uygulanması çalışanlara bildirilmiş kurallara uymayanlarla, disiplin yönetmeliği hükümlerine aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara disiplin cezaları uygulanır. Disiplin Prosedürü dokümanında detaylar tanımlanmıştır.
Yetenek Yönetimi
TGS İnsan Kıymetleri Birimi, çalışanların nitelikleri ile yeteneklerinin ortaya çıkarılması, görev/rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, Terfi & Atama Süreçleri, belirlenmiş eğitim ihtiyaçları için alternatif programlar önerilmesi, Kariyer Çapaları vb. modellerle çalışan kariyer haritalarının çıkarılması gibi organizasyonun tamamı için iyileştirici, geliştirici ve inovatif yaklaşımlar sunar.
SÖZLEŞME
İş Sözleşmesi
İşe başlayan kişi ile belirsiz süreli sözleşme gerektiğinde de belirli süreli iş sözleşmesi yapılır. Sigorta girişleri çalışan işe başladığı gün aktif olmaktadır, uygulama olarak ise sigorta girişleri bir gün önceden yapılır.
Deneme Süresi
Tüm çalışanlar 2 aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresi (ihbar) kullanmadan ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Çalışılan günler için ücret hakları saklıdır. Sigortalının çıkış bildirimi deneme süresi feshi olarak yapılmaktadır.
İhbar Süresi
İş sözleşmesi, iş güvencesi yasasında belirtilen hükümler doğrultusunda aşağıdaki ihbar sürelerine uyarak feshedilebilir.
• Altı aydan az çalışanlar için 2 hafta,
• Altı ay – bir buçuk yıl arası çalışanlar için 4 hafta,
• Bir buçuk yıl – üç yıl arası çalışanlar için 6 hafta,
• Üç yıldan fazla çalışanlar için 8 haftadır.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. İhbar öneli yıllık ücretli izin süresi ile çalışanın raporlu olması dolayısıyla çalışmadığı sürelerle birleşmez ve ihbar süresine dahil edilmez.
BİLGİ AKIŞI
Ekiplerden sorumlu tüm yöneticiler; güncellenen şirket prosedür ve kurallarını en kısa sürede çalışanlara bildirmek ve iletişimin zamanında ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdürler.
Tüm TGS çalışanları güncel şirket prosedür ve kurallarından haberdar olmakla yükümlüdür. Prosedür ya da kurallara aykırı davranan çalışanın, aykırı davranış sebebini kuralları bilmediği şeklinde açıklaması, hakkında Disiplin Prosedürü’nün uygulanmasına engel olmayacaktır.
Çalışanlar; kanunen şirket özlük kayıtlarında olması gereken değişiklikleri (evlilik, soyisim değişikliği, asgari geçim indirimini etkileyen değişiklikler vb.); değişiklik tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde İnsan Kıymetleri Birimi’ne bildirmekle yükümlüdürler.
İŞ ETİĞİ
İşveren Politikası
Bütün uygulamalarımızda yasalara, insan haklarına ve iş ahlakı kurallarına uyum, dürüst ve insan odaklı olmak Kurumumuzun taviz verilmez değerlerindendir.
Düzenin / İşletme Huzurunun Temin Edilmesi
TGS çalışanları olarak; işletmenin bütününde huzurlu, emniyetli ve güvenli çalışmanın gereklerini yerine getirerek tüm kural ve uyarılara uyarız.
Mesai arkadaşlarımız ve çalıştığımız diğer kişilerle ilişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
Görevlerimizi, TGS değerleri ile ahlaki değerlere uygun, eşitlikçi, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu şekilde yürütürüz.
Çalışanlar olarak, kendi iş güvenliğimizi sağlamanın yanında iş arkadaşlarımızın da iş güvenliğini gözetmek durumunda olduğumuzu biliriz.
Sosyal Sorumluluklar
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler;
TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve TGS Dış Ticaret adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında TGS’yi zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 1999 yılında ‘Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Otoritelerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ni imzalamış ve ticari işlemler sırasında meydana gelebilecek her türlü rüşvetin önlenmesinin önemini vurgulamıştır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün üyesi olan tüm ülkeler, yerli ve yabancı fark etmeksizin kamu otoritelerine önerilecek/verilecek rüşveti suç olarak tanımlamıştır. Bu konudaki hassasiyeti vurgulayan benzer anlaşmalar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası platformlarda da uygulamaya alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu anlaşmalara taraf olmayı kabul etmiştir ve söz konusu anlaşmalarla getirilen düzenlemeleri uygulamaktadır.
TGS Dış Ticaret A.Ş. her türlü hesap, fatura ve belgeyi mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak eksiksiz, kesin, şeffaf ve doğru bir şekilde kayda almakta ve muhafaza etmektedir. TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin iç kontrol ortamı, risk değerlendirmeleri, raporlama ve gözetim uygulamaları yoluyla güvence altına alınır. TGS Dış Ticaret’in mali tabloları, bağımsız denetim firması tarafından kontrol edilip, hazırlanarak kamuya açıklanır.
TGS Dış Ticaret çalışanlarının etik kurallar ve yolsuzlukla mücadele konuları hakkında farkındalık ve yetkinliğinin artırılmasına yönelik yüz yüze eğitimler ve e-öğrenme uygulamaları İnsan Kaynakları birimlerinin desteğiyle geliştirilerek, eğitim programlarının tasarımı ve uygulamasında, süreçlerdeki risk düzeyleri gözetilir ve ihtiyaçlara göre fonksiyona özel eğitim programları oluşturulur.
İş süreçlerinde potansiyel yolsuzluk risklerini önleyecek kontroller bulunmaktadır. Bu kapsamda;
• Kurumsal politika, prosedür, talimat ve standartlara uyum sağlanır,
• Şirket içinde satınalma, satış, pazarlama, ihracat, mali işler, insan kaynakları ve kurumsal ilişkiler süreçlerindeki işlem yetkilerinin tanımlandığı Yetki Sınırlarına tam uyum gözetilir,
• Üst yönetim tarafından yolsuzluk riskleri değerlendirilir ve bu riskler sürekli olarak izlenir, Bu kapsamdaki çalışmalar bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlanır,
• TGS Dış Ticaret’in risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği iç denetim fonksiyonu tarafından yürütülen denetimler kapsamında değerlendirilir.
  • 25 Yıllık Deneyim
  • 300+ İhracatçıya Hizmet
  • 8. Türkiye İhracat Sıralamasında